Araştırmalar /  Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı Anketi Sonuç Raporu


EDİRNE PARK İHTİYACI VE YEŞİL ALAN ALGISI ANKETİ SONUÇ RAPORU
GİRİŞ
Kentsel peyzajı oluşturan açık ve yeşil alanların miktarındaki azalmanın sebebi; insan nüfusundaki büyüme ve buna bağlı olarak oluşan kentleşme ve kitlesel gelişimdir. Kentleşmenin getirdiği etkiler, doğal çevreler ve bireyler arasındaki pozitif bağlantıyı azaltır, kent kültürünün sahip olduğu bu etkiler doğal dünya ve insan arasındaki uzaklaşmayı artırmaktadır (Kellert, 2005). Buna bağlı olarak kentlerde yaşayan insanlar için yaşam, daha az memnuniyet verici hale gelmektedir. Çünkü doğa ile etkileşim, insanın temel ihtiyacıdır ve kentsel yeşil alanlar, bu etkileşimde önemli bir rol oynar (Kaplan & Kaplan, 1989; Hartig, 1993; Purcell, 1992)

ANKET AMACI VE YÖNTEMİ
Edirne ilinde artan yeşil alan ve park ihtiyacı halkımızın yaşadığı bir durum olsa da Edirne’de çeşitli STK’ ların girişimleri ile gündeme taşınmıştır. Ayrıca belediye sınırları içinde kalan imar planlarında yeşil alan diye bilinen yerlerin uygunsuz kullanımları ve bunun uzun süredir kamuoyunun gündemine taşınması söz konusudur. Ülkemizde ve Edirne’de belirgin bir şekilde ortaya çıkan doğal alanların bakımsızlığı, kötü kullanımına yol açan eylemlerin tartışılır hale gelmesi sonucu örneklem grubu baz alınarak böyle bir anket düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bu amaçla internette google doc. vasıtası ile ekteki anket oluşturulmuştur. Anket çeşitli sosyal paylaşım grupları ve mail yolu ile link verilerek gönüllü katılımcılara sunulmuştur. 329 kişi anketin internette açık olduğu 31.08.2013 den 25.09.2013 tarihine kadar tam doldurarak sisteme yüklemiştir.
ANKET SONUÇLARI ( BULGULAR )
1- Ankete katılanlar toplam 329 kişidir. Yaşadıkları yer dikkate alındığında % 90 ı Edirne’de yaşamaktadır. % 9 u Edirne dışında yaşamakta ama Edirne hakkında dolayısıyla Edirne de yeşil alanlar ve parkları konusunda görüş sahibidir.
Edirne de yaşıyorum 295 90%
Edirne dışında bir şehirde yaşıyorum 2 1%
Edirne dışında yaşıyorum ama Edirne'yi biliyorum 28 9%
Ülke dışında yaşıyorum 3 1%
2- Ankete katılanların cinsiyet dağılımı % 66 sı Erkek % 34 ü kadındır. Eşit oranda katılım olmasa da anket açısından yeterli derecede temsiliyet söz konusudur.
Erkek 216 66%
Kadın 109 34%
3- Ankete katılanların yaş aralığı da değerlendirmeye alınmış en büyük grubu % 38 ile 16-30 yaş genç grup oluşturmuştur.
0-16 9 3%
16-30 123 38%
30-45 107 33%
45-65 85 26%
65 + 3 1%

4- Ankete katılanların Edirne’de yaşadıkları yer baz alındığında Binevler diye adlandırılan yeni yerleşim bölgesinde 158 kişi ile en büyük katılımcı grubu oluşturmuştur. Bu bölge genellikle sosyo-ekonomik açıdan daha iyi durumda olan ailelerin yerleşim alanıdır. Anketin internet üzerinden doldurulduğunu göz önüne alırsak bilgisayarı olan veya kullanabilen bir katılımcı grubu mevcuttur. Bu bölgede eğitim seviyesi yüksek durumda olan vatandaşların ikamet ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu bölge son 20-30 yıl içinde yapılaşmanın gerçekleştiği bölgedir.
Binevler (Yeni yerleşim bölgesi ) 158 50%
Kaleiçi 18 6%
Kirişhane 2 1%
Yeni İmaret 5 2%
Kıyık 23 7%
Saraçhane 4 1%
Diğer 109 34%
5- Ankete katılanlar ‘Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarından yeterince yararlanabiliyor musunuz ?” sorusuna aşağıdaki gibi cevap vermiştir.
Evet 34 10%
Hayır 149 46%
Kısmen 142 44%Bu durumda bu doğal alanlardan ulaşımın yakın olmasına rağmen yararlanan kişiler % 34 gibi düşük bir durumda kalmaktadır. Hayır, % 46 ve kısmen % 44 ile bu alanların halkın genelince çok az kullanıldığı sonucu çıkmıştır.
6- Ankette ‘Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarını yeterince temiz bakımlı buluyor musunuz ?” sorusuna çok yüksek oranda ‘hayır cevabı çıkmıştır. Edirne’nin ve Edirne merkezde yer alan 2 doğal koruluğun bakımsız ve temizlik açısından yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Zaten özellikle de son 4-5 ay içinde bu alanların bakımsızlığı ve niteliksiz kullanımına yönelik şikâyetler basında yer almıştır.
Evet 6 2%
Hayır 267 82%
Kısmen 52 16%


7- “Edirne’de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyıları halkın kullanımına tamamen açılmalı mı ?” sorusunda
Evet 258 79%
Hayır 17 5%
Kısmen 50 15%

Verilen cevaplara göre bu alanların bir kamu hizmeti olarak düşünülerek halkın tamamının kullanacak şekilde hizmete sunulması, sağlanması yönünde hâkim görüş ortaya çıkmıştır.
8- “Edirne'de genel olarak halkın ücretsiz yararlanabileceği parklar yeterli midir?”
Evet 20 6%
Hayır 270 83%
Kısmen 34 10%
Edirne halkı kent genelinde imar kanununda yeşil alan olarak belirlenen yerlerde ya da başka yerlerde sosyal - sportif, oyun amaçlı ücretsiz yapılması gereken parkların mevcut durumunu büyük bir oranda yetersiz bulmuşlardır.
Evet 20 6%
Hayır 202 62%
Kısmen 104 32%
9- Edirne’de var olan park ve yeşil alanların bakımı, temizliği, güvenliği “Mevcut olan park Edirne genelinde yeşil alan/park/çocuk oyun alanları temiz ve güvenli midir?” sorusu ile araştırılmıştır. Var olan parklar ; % 62 oranında temiz ve güvenli bulunmamıştır. % 32 oranında kısmen temiz ve bakımlı bulunmuştur. Var olan parkları % 6 oranında katılımcı da temiz ve bakımlı bulmuştur.
10- Katılımcılara kendi semtlerindeki yeşil alan ve parkların yeterliliği sorulmuştur. ‘Yeşil alan/park/çocuk oyun alanları sizin semtinizde yeterli midir ?’ sorusuna aşağıdaki gibi cevaplar gelmiştir.
Evet 38 12%
Hayır 237 73%
Kısmen 49 15%
Edirne halkı kendi semtindeki yeşil alan ve parkları % 73 oranında yetersiz bulmuştur. Semtlerde ayrı ayrı olarak parkların yeterlilik oranı analiz edilmemiştir.
11- “Sizce Edirne'de büyük parklar neden yapılmalıdır?” sorusu ile kentin park ihtiyacı ve nedeni araştırılmıştır. Katılımcılar aşağıdaki cevapları vermiştir.
Ücretsiz özgür kullanım için 72 22%
Çocuklarımızla trafik korkusu olmadan ve güvenli zaman geçirmek için 94 29%
Dinlence ve kitap okumak için 30 9%
Çocuklarımızın oyun oynaması için 4 1%
Psikolojik olarak kaliteli zaman geçirmek için 112 35%
Diğer 12 4%

En yüksek oranda cevap % 35 ile ‘Psikolojik olarak kaliteli zaman geçirmek için’ ve % 29 ile Çocuklarımızla trafik korkusu olmadan ve güvenli zaman geçirmek için cevaplarıdır.
12-“ Edirne’de olmayan büyük ölçekli park nerede olabilir?” sorusuna aşağıdaki ilginç cevaplar verilmiştir. Ankette öngörülen aşağıdaki tüm yerlerin hepsi seçeneği en yüksek oranda çıkmıştır. Yani başta 25 Kasım Stadyumunun yeri olmak üzere sırasıyla Tunca Nehri kıyıları, Binevler, Edirne Devlet Hastaneleri’nden boşalacak yerler, Yeni İmaret, Sarayiçi gibi yerler büyük park yapmak için uygun yerlerdir ve halkın algısına göre buralarda büyük parklar yapılması bir ihtiyaçtır.

Tunca Nehri kıyıları 38 12%
25 Kasım Stadyumun yeri 61 19%
Binevler de herhangi bir yer 16 5%
Yeni İmaret te kamulaştırılmış bir alanda 2 1%
Edirne Devlet hastanelerinden boşalacak yerlerde 24 7%
Sarayiçi 4 1%
Hepsi 181 56%
13- Edirne’de Edirne Belediyesi uygulaması ve yeşil alanların uygunsuz kullanımı diye yargıya da taşınan bir durum olan yeşil alanların dernek, otopark, taksi durağı ve benzeri işletmelere kiraya verilmesi konusunda kentlinin düşüncesi sorulmuştur. “Edirne de İmar planlarında yeşil/ alan yerleri park/çocuk park alanı olarak düzenlenmesi gereken yerlerin çeşitli işletmelere, derneklere, taksi duraklarına, otopark işletmecilerine, kurum veya kuruluşlara kiraya verilmesi yapılaştırılması sizce uygun mudur ?” Çok yüksek oranda katılımcı bu durumu kabullenmemiştir ve ‘hayır’ cevabı vermiştir. Yaklaşık % 13 katılımcı da yeşil alanların bu amaçla kiraya kısmen verilebileceği şeklinde görüş bildirmiştir.
Evet 12 4%
Hayır 266 82%
Kısmen 41 13%
Diğer 6 2%
YORUM VE ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında, kentteki yeşil alanların kenti daha yaşanabilir kıldığını vurgulamak ve yeşil alan miktarının azalmasının ise kentliye ne gibi olumsuz görüşler yaşattığına dair sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada birçok bilimsel makaleyi destekleyen yanıtlara ulaşılmıştır.
Kentsel yeşil alanlar: İnsanların sosyal, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan birimlerdir ve böylece kenti kent yapanın; insanlar için yaşanabilir çevreler olduğu bir kez görülmektedir. Edirne’de İzzet Arseven Kent Ormanı (Söğütlük), Tavuk Ormanı, Saray içi ve nehir kıyıları gibi alanlar Edirne için yeşil bir şehir görüntüsü verse de bu yerlerden halkın nitelik ve sayısal olarak yararlanma oranı önemlidir. Maalesef bu alanlardaki görsel yeşillik kavramı yeni yerleşim yerlerinde çok yetersiz yeşil alan düzenlemesinin etkenlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır. Kentin kenarındaki çok kullanılmayan yeşil alanlar şehir merkezinde daha az park ve çocuklar için oyun alanı olmasını etkilemiştir.


Keyfi oluşan plan değişikleri, koruma planı bozulmaları sonucunda beton yığınları egemenliği öne çıkmaya başlamıştır. Kent siluetinin bozulmasına da neden olan bu durum kent ile doğa arasındaki armonik geçişlerin sağlanmasına da engeldir. Bunun sonucunda kentlilerin çalışma hayatındaki yoğun iş temposuna, gürültü ve stres gibi yorucu etkilere ara vermenin ve rahatlamanın yeşil alanlar ile gerçekleşeceği düşüncesi de bir kez daha kanıtlanmış olmaktadır.


Kentteki yeşil alanlar için harcanan parayı, enerjiyi boş gören ya da daha fazla yapılaşma uğruna yeşil alanlardan vazgeçen bireyler – yöneticiler bilmelidir ki; bu gün yeşil alana, kentlilerin huzur bulduğu mekânlara ayrılmayan paraların kat be kat fazlası sağlık ve benzeri sektörlere aktarılmaktadır. Çekilen acılar ve insani dramlar da artısıdır.


YORUMLAR
1-Ankete katılanlar yüksek oranda Edirne’de yaşamakta ve Edirne halkının görüşlerini örneklem olarak temsil etmektedir. Katılımcıların semt olarak ta en çok Edirne’nin Binevler bölgesinde yaşamasının, hepsinin bilgisayar kullanabiliyor olması sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesi olarak ortalamaların üstünde kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz.
2- Şehrimizde yaşayanların büyük bir kısmı Edirne Kent Ormanı ve Tavuk Ormanı gibi güzide doğal alanlardan gerek rekreasyon amaçlı, gerekse psikolojik olarak rahatlama amaçlı olarak yararlanamamaktadır. Çünkü bu alanların bakımsızlığı, niteliksizliği, güvensizliği, temizliği gibi konularda ciddi sorunlar uzun zamandır yaşanmaktadır. Bu ayrı bir araştırma konusudur. Şehrimizin ciddi şekilde potansiyeli sayılan bu alanları üstelik belli bir sosyo-ekonomik seviyenin üstünde olduğu tahmin edilen kişilerin bu bölgeye ulaşım açısından ekonomik zorluk çekmemesine rağmen yararlanmaması son derece düşündürücü bir durumdur. Bu söz konusu bölgelerin kullanım niteliği ile ilgilidir.
3-“ Edirne’de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarını yeterince temiz bakımlı buluyor musunuz?” sorusuna çok yüksek oranda “hayır” cevabı çıkmıştır. Edirne’nin ve Edirne merkezde yer alan 2 doğal koruluğun bakımsız ve temizlik açısından yetersiz olduğu herkes tarafından bilindiği ancak sorumluların müdahale etmediği bir gerçektir. Özellikle de son bir yıl içinde bu alanların bakımsızlığı ve niteliksiz kullanımına yönelik şikâyetler basında sık yer almıştır. Bu alanları anketin önceki maddesine bakarak yorumladığımızda zaman zaman temizlik ve bakımsızlığa rağmen kullananlar vardır. Bu da yeşil alanda zaman geçirme ihtiyacı hisseden halkımızın piknik ya da başka amaçla içine sinmese de seçeneksizlikten bu alana yöneldiklerini göstermektedir.
4- Ankete katılanların büyük bir bölümü nehir kıyıları ve Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı gibi alanların nitelikli, güvenlikli, temiz olarak tamamen halkın kullanımına açılmaları gerektiğini düşünmektedir. Bu alanlarda çirkin yapılaşma ortadan kaldırılmalı yeniden büyük ölçekli bir düzenleme ve proje geliştirilmelidir.
Edirne halkı bu bölgeleri bakımlı, temizlik ve güvenlik sorunları olmadan kullanmak istemektedir. Bu cevaptan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarındaki sosyal tesislerin ve özel işletmelerin ilgili kıyı kanununa, yani yasalara uygun şekilde geri planda konuşlandırılması gerektiği, kamu sosyal tesislerinin kaldırılması gerektiği ve bunun sonucunda nehir kıyılarının tamamen halkın kullanımına göre düzenlenesi anlaşılmalıdır.
5- Edirne halkı kent içinde imar kanununda yeşil alan olarak belirlenen yerlerde ya da başka yerlerde sosyal-sportif amaçlı ücretsiz yapılması gereken parkların mevcut durumunu büyük bir oranda yetersiz bulmuşlardır. İmar planlarında yeşil alan olarak belirtilen ama içinde kâr amacı güden kuruluşlar; ücretsiz kullanılamayan ama adında ‘park’ sözcüğü olan tesisler ( Örneğin; Meydan Park, Mega Park, Zübeyde Hanım Parkı v.s) olarak kabul edilmiştir.
6-Edirne’de parkların çok yetersizliği ciddi bir şekilde tartışılırken mevcut olan parkların durumunun da çok iyi olmadığı ortaya konmuştur. Edirne’de var olan park ve yeşil alanların bakımı, temizliği, güvenliği ‘Mevcut olan park Edirne genelinde yeşil alan/park/çocuk oyun alanları temiz ve güvenli midir ?’ sorusu ile araştırılmıştır. Var olan parklar; % 62 oranında temiz ve güvenli bulunmamıştır.
7- Edirne’de yaşadıkları yer baz alındığında Binevler diye adlandırılan yeni yerleşim bölgesinde 158 kişi ile en büyük katılımcı grubu oluşturmuştur. Bu bölge genellikle sosyo-ekonomik açıdan daha iyi durumda olan ailelerin yerleşim alanıdır. Bu vatandaşların temel ihtiyaçlar ile ilgili sorunları daha az olduğundan sosyal-kültürel ve sportif, eğlence yeri gibi alanları ihtiyaç hissetmeleri normal bir durumdur. Ayrıca bu bölge son 20-30 yıl içinde yapılaşmanın hızlı gerçekleştiği bölgedir. Daha nitelikli ve yeşil alanları bol bir semt olması gerekirken tam tersi bir durum söz konusudur. Semtlere göre de parklar yetersiz görülmektedir. Park ve yeşil alan donatılarının Edirne’de yeterli görüldüğü bir semt yoktur.
8- Park adı altında halkın kullanımına yönelik yapılan alanlar genelde yetersizdir ve niteliksizdir. Ayrıca küçük parçalar halinde kullanılmayan arazilere sıkışmış yeşil alan ve parkların toplam yekûnu sayısal olarak “kentlerde olması gereken yeterli metrekareye” yakın olsa bile kullanım niteliği açısından sorunludur. Bazı ‘park’ adı altında yerel yönetimlerden kiralanan yerler; taksi durakları, çay ocakları, lokantalar ve diğer işletmeler tarafından sandalye, masa, tabela, inşaat ile yasaya uygun olmayan şekilde öyle çirkin şekilde kaplanmıştır ki ‘park’ kavramını 2-3 plastik oyun grubu ile işi geçiştirmeye çalışmışlardır.
En büyük sorun da; nitelik, güvenlik temizlik, trafik ve gürültü gibi nedenlerdir. Edirne’de orta ölçekli Barış Parkı’ndan (gölet) başka büyük alanları kaplayan park olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu açıdan Edirne’de büyük bir parkın yerleşim yerlerinin içinde evlere yakın olarak yapılması gerekmektedir. Ankette de bu görüşü destekleyen sonuç çıkmıştır. Edirne halkı ‘Çocuklarımızla trafik korkusu olmadan ve güvenli zaman geçirmek için’ ve ‘Psikolojik olarak kaliteli zaman geçirmek için’ gibi benzer sebeplerden büyük parklara ihtiyaç duymaktadır.
Yurt dışında çağdaş şehirlerin her semtinde örneklerine sıklıkla rastladığımız bu parkları Edirne haklı da istemektedir. Edirne’ye 20-30 km yakın Yunanistan’ın Orestiada ilçesi ve Bulgaristan’ın Svilengrad Kasabası’nda bile ciddi büyüklükte parkların niteliği şaşırtıcıdır. Büyük park kavramına da; Türkiye’de örnek vermek gerekirse Gaziantep ( 1 milyon 700 bin metrekare ), Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür Parkı (400 bin metrekare ) en çok bilinen parklardandır. Edirne büyük park yapmak için potansiyel yerler açısından bu şehirlerden çok daha uygun bir yerdir.
9-Edirne’de şu ana kadar yapılamayan büyük ölçekli park nerede olabilir sorusuna aşağıdaki ilginç cevap verilmiştir. Ankette öngörülen yerlerin “hepsi” seçeneği en yüksek oranda çıkmıştır. Kısacası; her semtte büyük bir nitelikli parklar bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Yani başta 25 Kasım Stadyumunun yeri olmak üzere sırasıyla Tunca Nehri kıyıları, Binevler, Edirne Devlet Hastaneleri’nden boşalacak yerler, Yeni İmaret, Sarayiçi gibi yerler büyük park yapmak için uygun yerlerdir ve halkımızın algısına göre buralarda büyük parklar yapılması bir ihtiyaçtır.
Özellikle 25 Kasım Stadyumu’nun yeri ayrı bir başlık olarak araştırma konusudur. Çünkü Edirne kentinin bu önemli alanı 2012 yılı içerisinde bir protokol ile TOKİ’ye (T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) devredilmiştir. Bu alanın beton odaklı bir yapı değil de park olarak düzenlenmesi konusunda tarihi, turistik, doğal, ticari ve sosyal duruma göre gerekçeleri olan bir kampanya devam etmektedir. Ankete katılanlar ‘hepsi’ seçeneği de göz önüne alındığında Edirne için en uygun park alanı olarak büyük bir oranda ‘25 Kasım Stadyumu’nun yerinin park olarak düzenlenmesini istemektedir.
10- Edirne Belediyesi uygulaması olan ve yeşil alanların uygunsuz kullanımı diye yargıya da taşınan bir durum olan yeşil alanların dernek, otopark, taksi durağı ve benzeri işletmelere kiraya verilmesi durumu konusunda halkımıza görüşleri sorulmuştur. ‘Edirne’de imar planlarında yeşil alan/park/çocuk park alanı olarak belirlenen yerlerin çeşitli işletmelere, derneklere, taksi duraklarına, otopark işletmecilerine, kurum veya kuruluşlara kiraya verilmesi yapılaştırılması sizce uygun mudur?’ sorusu ile araştırılmıştır. Çok yüksek oranda katılımcı bu durumu kabullenmemiştir ve ‘hayır’ cevabı vermiştir.
ÖNERİLER
1-Yeşil alanlar kent mekânına biyolojik, iklimsel, fiziksel, sosyal, psikolojik ve kültürel yönden olumlu etkileri sağlayan yerlerdir.
Biyolojik Etki: Günümüzde yoğun biçimde gelişen yerleşme birimleri doğal dengeyi hızlı bir biçimde bozmaktadır. Kent insanının, doğa ile olan ilişkisini sürdürebilmesi ancak yeşil alanlar yoluyla olabilmektedir.
İklimsel Etki: Kent merkezlerinde yollar, otoparklar ve bina yüzeyleri geniş bir yapay yüzey oluşturmakla kentin bu bölümünde iklimini değiştirmekte ve çevrelerine göre hava sıcaklığında 5-10 ˚C gibi oldukça önemli farklara neden olmaktadırlar. Buna karşılık yeşil alanların mikro klima yaratmakla, iklimi düzenleyici ve dengeleyici etkileri vardır.
Fiziksel Etki: Yeşil alanlar kentin değişik kısımları arasındaki bağlantıyı sağlama, bunları birbirinden ayırma ya da bu kısımlar arasında bir tampon oluşturma gibi görevler de üstlenirler.
Psikolojik Etki: Kentlerde nüfus yoğunluğu arttıkça kişiler üzerindeki baskılar da yoğunlaşmaktadır. Kent merkezindeki insan ölçeğinin çok üstündeki mekân ve yapılar kent insanını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeşil alanlar insan ile onu kuşatan yapılar arasında bir geçiş öğesi gibi görev yapar, onların olumsuz etkisini azaltırlar. Yine yeşil alanlar uygun biçimde düzenlendikleri zaman gürültüyü azaltma özelliğine de sahiptirler.
Sosyal-Sportif Etki: Rekreasyonla ilgili gereksinimi karşılamada en etkili kent bölümü yeşil alanlardır. Bu tür alanlar diğer işlevlere yanıt verme yanında kentlileri bir araya getirerek sosyal ilişkileri geliştirme açısından da onlara yardımcı olmaktadırlar. Her hangi bir tesis yapmadan spor yapma imkânı sağlamaktadır.
Bu sebeplerden dolayı buralar kamu yararı olan alanlardır. Edirne Valiliği Edirne Kent Ormanı, Tavuk Ormanı, nehir kıyıları gibi yerlerin bakımı, düzenlenmesi, temizliği, işletmesi asla kâr-zarar hesabı ile değil kar amacı gütmeyen bir sistemle kamu yararı düşünülerek ihmal edilmemelidir. Bu alanlara devletin mali olanakları kullanılarak yapılan güvenlik, temizlik, işletme giderleri sosyal devlet olmanın getirdiği bir sorumluluktur. Bu alanlar için kentteki tüm paydaşlarında fikir sunduğu sürdürebilir bir yönetim sistemi kurulmalıdır.
2-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne Türkiye’de hava kirliliği bakımından en kötü durumda olan illerdendir. Kentlerin yeşil alanları kentin akciğerleridir. Kent dokusu içinde ve civarında yeşil dokuya sahip geniş alanlar korunmalıdır. Bu alanlardaki yeşil bitki dokusu kirlenen havayı absorbe eder ve karbondioksidi temizler. Bu niteliği yanında kent yaşamının kalitesini artırır. Kent yaşamındaki kaliteyi artırmak adına, her yaştan insan için rekreasyon, dinlenme ve eğlence alanı yaratmak, kente renk ve hayat veren turistik farklı ilgi çekici yeşil alan ağı oluşturmak için çok uygun potansiyele sahip kentsel kamu hizmeti alanlarıdır. Söğütlük (İzzet Arseven Kent Ormanı), Tavuk Ormanı, nehir kıyıları halkın daha çok vakit geçireceği, turistlerin doğal turistik değer olarak gezeceği üstün kamu yararı alanı olduğundan özel itina gösterilmelidir. Bir an önce iyileştirmeye dönük düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle d e nehir kıyılarında
3- İzzet Arseven Kent Ormanı (Söğütlük), Tavuk Ormanı ve Nehir kıyılarında ekolojik dengeye uygun çöp toplama sistemi kurulmalı ve halk bu konuda bilgilendirilmelidir.
4- İzzet Arseven Kent Ormanı (Söğütlük), Tavuk Ormanı ve Nehir kıyılarında halkın daha çok zaman geçirmesine ve korumasına yönelik bilgilendirme tabelaları ve donatı desteği olmalıdır.
5- İzzet Arseven Kent Ormanı (Söğütlük), Tavuk Ormanı ve Nehir kıyılarında yapılaşmaya son verilmeli kıyı kanuna uygun olmayan tüm yapılaşmalar kaldırılmalı yasaya uygun hale, turizme ve asgari yapılaşma da doğal dokuya uygun mimariye dönüştürülmelidir.
6- Nehir kıyılarında ve çevre yollarında piknik amaçlı kullanımdan evsel ve kentsel atıklar gerek ekolojik, gerekse turizm yönünden büyük kirlilik yaratmaktadır. Şehrimizin kültürel yaşam öğeleri de düşünülerek, mangal yakılabilir/yapılabilir alanları yeniden oluşturulmalıdır. Bazı günlerde Edirne Kent Ormanı’nda olan yoğunluk önlenmelidir. Kıyı kenarlarındaki yeşil alanlar, topluma yarar sağlayan özel yeşil alanlar olarak düzenlenerek kentin kamu alanları cazibe merkezleri haline getirilmelidir.
7- Edirne Kent Ormanı (Söğütlük), Tavuk Ormanı ve Nehir kıyıları doğal alanlardır asla beton veya başka türlü yapılaşma doğal alanın önüne çıkmamalıdır. Birçok kâr amacı güden işletme ve kamu tesisi bu durumu göz ardı etmişlerdir. Bu yapılar ve işletmeler ortadan kaldırılmalı halkın devamlılığı ve bağlantısı olan bisiklet, yaya yolları ile nehir kenarlarını tamamen kullanmasının yolu açılmalıdır.
8-Şehir merkezinden Karaağaç’a kadar ulaştıran bisiklet yolu yapılmalıdır. Hem motorlu araç kirliliği, egzoz gazı önlenir, hem de çevre temizliği açısından evsel atıkların daha az taşınması dolaylı yoldan teşvik edilmiş olur.
10-Parklar ve yeşil alanların tasarlanmasında yapılacak planlamalar, konut alanları, toplum gelişimi ve güvenliği, ekonomik yenilenme ile birlikte düşünülmelidir. Bu alanlar kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerini arttırdığı gibi özelikle yüksek yoğunluktaki kentsel alanlarda çevresel değişikliği sağlar. Edirne Belediyesi, imar planlarını yeşil alanlardan yana tadilata gitmelidir. İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenen tüm yerlere park ve sosyal donatılar betonlaşma olmadan yapılmalıdır.
11-Halkımız Edirne’de yeşil alan ve parkları gerek nicelik gerekse nitelik açısından yetersiz bulmaktadır. Yeşil alan düzenleme hukuki zorunluluktur. İmar yasalarında arazinin yapılanmaya açılması halinde yeşil alan, yollar, kamu hizmetleri için alan ayrılmaktadır. Bu alanlar, Kamusal parklar ve bahçelerin yanında, Oyun sahaları, çocuk oyun alanları ve oyun merkezleri, Doğal yeşil alanlar (ekoloji ve orman alanları), Konut meydanları ve binalarla çevrili kamusal yeşil alanlar, Bahçeler, spor alanları, okul bahçeleri ve çiftlikler gibi fonksiyonel yeşil alanlar düzenlenmeli; bakımı ve temizliği sağlanmalıdır. Anket sonuçlarına göre Edirne’de park ve çocuk oyun alanlar temiz ve bakımlı değildir. Bu anlamda yerel yönetimin üzerine düşen parkların kullanımındaki güvenlik ve temizlik konusunda eksiklikleri vardır. Park yapmak yeterli değildir, halkın uzun süreli, sağlık açısından kaygı duymadan bu parkları bakım onarımları yapılarak kullanmaları da önemlidir. Edirne’de küçüklü büyüklü tüm parklar elden geçirilmeli temizlik sorunları giderilmeli ve güvenlik bariyerleri oluşturulmalı, plastik oyun gruplarından daha sağlıklı ahşap ürünlere geçiş sağlanmalıdır.
12- Parkların düzenlenmesi bakım onarım gibi hizmetleri yasal olarak yerel yönetimlere yükümlenmiştir. Birincil görevleri olmak durumundadır. Edirne Belediyesi bu alanları tek tek yeniden ele alıp kamu yararına bütüncül proje ile geliştirmelidir.
13- Yerel yönetim tarafından kentlerdeki tüm bölgelerde yoğun bir yeşillendirme olgusu önemsenmelidir. Açık alanlar ve toplum için yapılan park ve yeşil alanlar ağı bu bölgelerde yaşayanların ve çalışanların yaşam kalitesine önemli derecede katkıda bulunacaktır. Küçük parklar, halka ait meydanlar, bahçeler, yeşil alanlar, kentte sürekliliğini sağlayıcı ve yaşanabilir kent çevresi oluşturmada katkıda bulunacak onarımlara ve gerekirse kamulaştırmalara gidilmelidir. Örneğin 25 Kasım Stadyumu’nun yanından başlayan Tunca Kıyılarını da içine alan Edirne Kent Ormanı ile bağlantısı olan ve sonunda Tavuk Ormanı ile birleşen bir yeşil kuşak alanı geliştirilmelidir. Bu Edirne’nin turizm potansiyelini de katlayacak bir proje olabilir.
14- Anket sonuçları incelendiğinde, Edirne’de en büyük sorun araçsız ulaşımın olabileceği kent merkezi ve çevresindeki semtlerde mevcut olan park ve yeşil alanların yetersizliği, niteliksizliği ve planlama ilkelerine dikkat edilmemesi konusunda sorunlar vardır. Turizm kenti olması sebebiyle, kent merkezi ve çevresinde rant odaklı meydana gelen aşırı ve çirkin yapılaşma, Edirne şehir merkezinde halk tarafından yeşil alan (park) olarak kullanabilecek bir alan bırakmamıştır. Bazı “park” diye adlandırılan yerler özel işletmelere ait paralı yerlerdir. Kent içinde mevcut ufak ve parçalanmış bazı yeşil alanların yukarıda bahsedilen, kentlilerin fiziksel ve görsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip değildir. Bu nedenle kent merkezinde mevcut olan yeşil alanların büyütülmesi ve sürekli kentliler tarafından kullanımlarının sağlanabilmesi amacıyla işlev kazandırılmaları gerekir.
Bu anlamda küçük yeşil alanlar çevresindeki çirkin tarihi olmayan binaların kamulaştırılması ile işletmesiz dinlenme amaçlı küçük yeşil parklara dönüştürülmelidir.
15-Edirne vahşi katı atık depolama alanı ve Tunca Nehri’ne sızan kirli sular ve nehirlere akıtılan kanalizasyon nehir kıyılarının kullanımı konusunda yaşadıklarımız en büyük temel sorundur. Yerel yönetim ve merkezi yönetim acilen bu sorunlara çare geliştirmelidir.
16- Edirne yeni yerleşim bölgesi sosyo-ekonomik açıdan belli bir seviyenin üstünde ailelerin oturduğu bölgelerdir. Buralarda her binada bile yüksek emlak rantı söz konusudur. Yüksek katlı binalara izin verilmekte, düzensiz şehirleşme kendini göstermektedir. Özellikle de Avrupa Otoyolu’na yakın yerlerde çok yüksek emlak rantından dolayı apartmanlar oturmaya açılmış ama apartmanlar çevresinde hala park ya da çocuk oyun alanı vs. düzenlemesi yapılmamıştır. Hatta yolları bile yapılmayan apartmanlarda aileler yaşamaktadır. Bir semtin yerleşime açılmadan önce ya da eş zamanlı yolları ve parkları, rekreasyon alanları yerel yönetimce yapılmalıdır. Edirne yeni yerleşim bölgesinde imar planları revize edilerek park ve oyun alanları öncelikli olarak tamamlanmalıdır.
17-Anket sonuçlarına göre Edirne halkı her semtinde büyük ölçekli bir park istemektedir. Yeşil alanlar insanların aylık periyodik olarak otomobille ulaşıp kullanacakları yerler değillerdir. Mutlu, sağlıklı ve gürültüden uzak kaliteli yaşam için her semtte büyük parklar olmalıdır. Özellikle yeni yerleşim bölgesinin yanı sıra sosyo-ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin yaşadığı Ayşekadın,Taşlık, Kıyık, Abdurahman Mahallesi,Yeni İmaret, Menzilahir gibi yerlerde de nitelikli yeşil alan ve park yok denecek kadar azdır. İnsanlar evden çıkınca yürüyerek 5-10 dakikada bir parka ulaşabilmeli güzel ve kaliteli vakit geçirip evine dönebilmelidir. Edirne’nin bu söz konusu yerlerine de büyük park alanları kesinlikle yaratılmalıdır.
18- Ankete katılanlar; park olarak düzenlenebilecek yeşil alan nerelerde olmalıdır seçeneklerinde ‘hepsi’ seçeneği de göz önüne alındığında Edirne için en uygun büyük park alanı olarak büyük bir oranda ‘25 Kasım Stadyumu’nun yerinin park olarak düzenlenmesini istemektedir. Edirne kentinin bu önemli alanı 2012 yılı içerisinde bir protokol ile TOKİ’ye (T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) devredilmiştir. Buranın ticari amaçla betonlaşacağı kaygısı yaşanmaktadır. Bu alanın betonlaşmış bir yapı değil de park olarak düzenlenmesi konusunda şehirleşme, tarihi, turistik, doğal, ticari ve sosyal duruma göre gerekçeleri olan bir kampanya devam etmektedir. 25 Kasım Stadyumu’nun yeri uzlaşı ile park olarak değerlendirilmelidir.
19- Edirne için en çok tartışılan konulardan biri de 3194 sayılı İmar Kanunu’nun; “Madde 14 ― Kent Bölgeleri Tanımları ve Alan Kullanış Şartları”nın uygulanmasıdır. Edirne Belediyesi’nin çok tartışılan inisiyatifi ve Belediye Meclisi’nin kararları ile uygulama maalesef istismar edilmektedir. Çünkü başta olumlu bir işmiş gibi görünen bu uygulama ile daha sonra uygunsuz kullanımların yolu açılmaktadır. Ayrıca yeşil alanların uygunsuz kullanımı diye yargıya da taşınan bir durum olan dernek, otopark, taksi durağı ve benzeri işletmelere kiraya verilmesi bu yerlerin bu şekilde yasalara uygun bir şekilde verildiği düşünülse de halkın çoğunluğunu tatmin etmediği ortadadır.
Anket sonuçlarına göre ve diğer STK’ların kitlesel başvurularını dikkate alarak Edirne’de İmar planlarında yeşil alan yerlerin ( park/çocuk park alanı olarak düzenlenmesi gereken yerler) çeşitli işletmelere, derneklere, taksi duraklarına, otopark işletmecilerine, kurum veya kuruluşlara kiraya verilmesi yapılaştırılması yüksek bir oranda Edirne halkınca reddedilmiştir. Edirne Belediyesi yeşil alanları dernek ve ticari işletmelere uzun süreli kiralama verilmesi uygulamasını aşağıdaki sıralanan gerekçelerden dolayı iptal etmelidir. Bu uygulama ile verilen tüm yerler şu anki kiracılar mağdur edilmeden aşamalı bir süreçle geri alınmalı tekrar yeşil alan olarak yapılaşma olmadan düzenleme gerçekleşmelidir.
Gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Bu yerler ihale edilirken yeşil alanların kullanımı ilkesi ihlal edilmektedir.
b) Bu yerler özellikle taksi durağı, otopark, lokanta, çay bahçesi vs işletmelere verilerek haksız rekabete yol açmaktadır. Yeşil alan üzerine kurulan bina genelde beton olmakta önce bina izni alınmakta sonra veranda yapılmakta ve verandanın üzeri örtülmesi sureti v.b şekillerde ( Edirne İmar planlarında açıklanan 100m2 ‘yi geçmeyen, tek katlı, sökülebilir taşınabilir park için gerekli tesisler yapılır şartları dışında yeni ve çirkin yapılaşmalara göz yumulması ) yeşil alanlara tecavüz edilmektedir. Ayrıca tabela, reklamlı şemsiye, depo, çadır, beton sergi alanı, çatı, baraka, konteyner vs araçlarla görüntü çevre kirliliği yaratılmaktadır.
c) Bu yerler yeşil alanların ranta dönüştürülmemesi, aktif doğru kullanımı, gerçek ve tek sahibi olan kentlilerin, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için oluşturulan park alanlarından, toplumun tüm kesimlerinin eşit ve özgürce faydalanmasını engellemektedir.
d) Edirne’de derneklere yer verilirken derneğin yaptığı işin sosyal kültürel amaçlı olup olmamasına ya da üye sayısının çokluğuna, kamu yararına faaliyet düzenleyip düzenlemediğine bakılmaksızın gönül-hatır ilişkileri ile dağıtılmaktadır. İhalelere sadece o dernek tek başına girmektedir. Hiç faaliyeti olmayan ya da sosyal-kültürel-sportif hiçbir faaliyeti olmayan, ya da bünyesindeki tüm faaliyetleri-eğitimleri paralı yapan kar amacı güden kuruluş gibi çalışan derneklere bile yeşil alanlar verilmektedir. Hatta kuruluşu yeni oluşmuş dernekler de en iyi ranta sahip yerlerden ikili ilişkilerini kullanarak yer alabilmektedir. Bu kapsamda yer lan bir çok derneğin incelendiğinde hiçbir sosyal kültürel-sportif değer yaratmadığı sadece bir işletme gibi (çay bahçesi-lokanta) bilinmektedir. Yani derneklerin sosyal-kültürel-sportif amaçlarına yönelik şehre kattığı artı değerler açısından adaletli bir dağıtım da kesinlikle söz konusu değildir.
e) Bu tür yeşil alanlar kiralama yolu ile verilirken maalesef tek bir işletme ya da dernekten başka ihaleye giren olmamaktadır.
f) Dernek lokal ve binaları park için gerekli tesisler kapsamında değildir. Dernek lokal ve binaları üyelerine hizmet veren tesislerdir. Böyle yerleri derneklere vererek derneğin üyelerinin ve onun yararlanma çevresini % 100 mutlu edebilirisiniz ama verilen yerler ankette de olduğu gibi halkın malıdır ve halk bu durumdan asla hoşnut değildir.
g) Bu yerlerin verildiği dernekler sivil toplum örgütü olma ve kendi faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda bile yerel yönetimin olumsuz uygulamalarını eleştirme şanslarını tamamen kaybetmiştir. Kentteki sivil toplum refleksi zarar görmüştür.
h) Edirne Merkez 1.Murat Mahallesi 1697 ada, 2 parsel de bir derneğe verilen inşaat ruhsatının iptaline ilişkin açılan davada Edirne İdare Mahkemesi gerekçeli kararını açıklayarak ruhsatı iptal etmiştir. Ayrıca benzer şekilde 1911, parsel:1‘de yapılan uygulama da TMMO Edirne şubesince dava edilmiştir. Hukuk bu durumun istismarının olduğu yönde karar vermiştir. Bir çok uygulamayı iptal etmiştir ve benzeri durumları takip etmektedir.
SONUÇ
Doğamız gelecek nesillere bırakacağımız bir mirastır. Edirne; tarihi, turizmi, doğal alanları ile hepimizin çok sevdiği ve önemsediği bir şehirdir. Sosyal devlet ilkesi ile bağdaşır düzenlemelerle çocuklarımızın özgüvenle, huzurla, sağlıklı büyüyebileceği koşabileceği yeşil alanların iyi yönetilmesi, oluşturulması gerekmektedir. İyi yönetimin en önemli yanı; katılımcı olması ve halkın görüşünün alındığı, demokratik usullerle mesleğinde liyakatli kişilerin bilimsel verileri dikkate alarak uygulamalar yaptığı yönetimdir.
Yukarda belirtilen verilerin, bilgilerin, yorumların ve önerilerin şehrimiz ve ülkemiz doğal ve yeşil alanlarının yönetiminde dikkate alınmasını, gerekli yerlerde koruma amaçlı imar planları oluşturulmasını dileriz.KAYNAKLAR:

1- http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island
2-3194 Sayılı İmar Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601-2.htm
3-Yüksek mimar Çilen Erçin http://www.sosyalgazeteler.com/kentsel-yesil-alanlar-ve-parklar-girne-kenti.html 4- http://etkinlik.aydin.edu.tr/dosyalar/ticaret_dergisi_makale.pdf 5- http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8958&tipi=17

EK.1 ‘Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı’ Anketi soruları
EK.2 Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı Anketi (Yanıtlar)
EK.3 Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı’ Anketi istatistiksel sonuçları


Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı Anketi
Kentlerde kamu yararına sunulması öngörülen yeşil alanlar, kentsel mekanda sağladığı yararlar ile sağlık, sosyal iletişim, psikolojik rahatlama, çevresel yaşam kalitesinin artırması açısından önemi tartışılmaz.
Bu alanların toplumun her kesiminden ve her ekonomik insanın cinsiyete dayalı bir ayırım olmaksızın kullanabilir ve erişebilir duruma getirilmesi, kent yaşamı, kamusallık ve çevresel kalitenin artırılması için kaçınılmaz bir durumdur.
Edirne’de özelikle doğayla bütünleşmeyi hedef alan, doğal döngünün izlenebileceği açık ve yeşil mekanlar planlanıp planlanmayacağına siz sevgili halkımız karar verecektir. Bu süreçte yeni kent parkları yapılmalı mıdır ? Yoksa mevcut parklar yeterli midir ?

Çocuklarımızın özgürce koşacağı, yaşlıların ağaç gölgesinde dinlenebileceği, gençlerin şarkı söyleyebileceği, spor yapabileceği parklar, yeşil alanların her daim hayatımızda olması dileği ile

bu anketi doldurmanızı rica ediyoruz.


Bülent BACIOĞLU
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Edirne TemsilcisiEdirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı Anketi

BİLGİLERİNİZ

Edirne de yaşıyorum
Edirne dışında bir şehirde yaşıyorum
Edirne dışında yaşıyorum ama Edirne'yi biliyorum
Ülke dışında yaşıyorum
Cinsiyetiniz

Erkek
Kadın
Yaş Aralığınız

0-16
16-30
30-45
45-65
65 +
Edirne'de Yaşadığınız yer

Binevler (Yeni yerleşim bölgesi )
Kaleiçi
Kirişhane
Yeni İmaret
Kıyık
Saraçhane
Diğer
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarından yeterince yararlanabiliyor musunuz ?
Evet
Hayır
Kısmen
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarını yeterince temiz bakımlı buluyor musunuz ?

Evet
Hayır
Kısmen
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyıları halkın kullanımına tamamen açılmalı mı ?

Evet
Hayır
Kısmen
Edirne'de genel olarak halkın ücretsiz yararlanabileceği parklar yeterli midir ?

Evet
Hayır
Kısmen
Edirne genelinde yeşil alan/park/çocuk oyun alanları temiz ve güvenli midir ?

Evet
Hayır
Kısmen
Yeşil alan/park/çocuk oyun alanları sizin semtinizde yeterli midir ?

Evet
Hayır
Kısmen
Sizce Edirne'de büyük parklar neden yapılmalıdır ?

Ücretsiz özgür kullanım için
Çocuklarımızla trafik korkusu olmadan ve güvenli zaman geçirmek için
Dinlence ve kitap okumak için
Çocuklarımızın oyun oynaması için
Psikolojik olarak kaliteli zaman geçirmek için
Diğer
Sizce Edirne'de büyük bir park nereleri olabilir ?

Tunca Nehri kıyıları
25 Kasım Stadyumun yeri
Binevler de herhangi bir yer
Yeni İmaret te kamulaştırılmış bir alanda
Edirne Devlet hastanelerinden boşalacak yerlerde
Sarayiçi
Hepsi
Edirne de İmar planlarında yeşil/park/çocuk park alanı olarak belirlenen yerlerin çeşitli işletmelere, derneklere, taksi duraklarına, otopark işletmecilerine , kurum veya kuruluşlara kiraya verilmesi yapılaştırılması sizce uygun mudur ?
Evet
Hayır
Kısmen
Diğer

EK.3
Edirne Park İhtiyacı ve Yeşil Alan Algısı Anketi
329 responses
View all responses Publish analytics
Summary
BİLGİLERİNİZ

Edirne de yaşıyorum 295 90%
Edirne dışında bir şehirde yaşıyorum 2 1%
Edirne dışında yaşıyorum ama Edirne'yi biliyorum 28 9%
Ülke dışında yaşıyorum 3 1%
Cinsiyetiniz

Erkek 216 66%
Kadın 109 34%
Yaş Aralığınız

0-16 9 3%
16-30 123 38%
30-45 107 33%
45-65 85 26%
65 + 3 1%
Edirne'de Yaşadığınız yer

Binevler (Yeni yerleşim bölgesi ) 158 50%
Kaleiçi 18 6%
Kirişhane 2 1%
Yeni İmaret 5 2%
Kıyık 23 7%
Saraçhane 4 1%
Diğer 109 34%
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarından yeterince yararlanabiliyor musunuz ?

Evet 34 10%
Hayır 149 46%
Kısmen 142 44%
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyılarını yeterince temiz bakımlı buluyor musunuz ?

Evet 6 2%
Hayır 267 82%
Kısmen 52 16%
Edirne de doğal alanlar olan Söğütlük ( İzzet Arseven Kent Ormanı ), Tavuk Ormanı ve nehir kıyıları halkın kullanımına tamamen açılmalı mı ?

Evet 258 79%
Hayır 17 5%
Kısmen 50 15%
Edirne'de genel olarak halkın ücretsiz yararlanabileceği parklar yeterli midir ?

Evet 20 6%
Hayır 270 83%
Kısmen 34 10%
Edirne genelinde yeşil alan/park/çocuk oyun alanları temiz ve güvenli midir ?

Evet 20 6%
Hayır 202 62%
Kısmen 104 32%
Yeşil alan/park/çocuk oyun alanları sizin semtinizde yeterli midir ?

Evet 38 12%
Hayır 237 73%
Kısmen 49 15%
Sizce Edirne'de büyük parklar neden yapılmalıdır ?

Ücretsiz özgür kullanım için 72 22%
Çocuklarımızla trafik korkusu olmadan ve güvenli zaman geçirmek için 94 29%
Dinlence ve kitap okumak için 30 9%
Çocuklarımızın oyun oynaması için 4 1%
Psikolojik olarak kaliteli zaman geçirmek için 112 35%
Diğer 12 4%
Sizce Edirne'de büyük bir park nereleri olabilir ?

Tunca Nehri kıyıları 38 12%
25 Kasım Stadyumun yeri 61 19%
Binevler de herhangi bir yer 16 5%
Yeni İmaret te kamulaştırılmış bir alanda 2 1%
Edirne Devlet hastanelerinden boşalacak yerlerde 24 7%
Sarayiçi 4 1%
Hepsi 181 56%
Edirne de İmar planlarında yeşil/park/çocuk park alanı olarak belirlenen yerlerin çeşitli işletmelere, derneklere, taksi duraklarına, otopark işletmecilerine , kurum veya kuruluşlara kiraya verilmesi yapılaştırılması sizce uygun mudur ?

Evet 12 4%
Hayır 266 82%
Kısmen 41 13%
Other 6 2%
Number of daily responses


HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE